KFS szkolenia 2024 - dofinansowanie KFS - Czas na Szkolenie

KFS szkolenia 2024 – dofinansowanie KFS

KFS szkolenia

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W Planie Funduszu Pracy na wydatki w ramach Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024 roku (dofinansowanie KFS szkolenia 2024) Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale kwoty 236 095 tys. zł  w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 236095 tys. przeznaczonej na KFS 2024 wydzielona została kwota 2 941 tys. zł na działania i 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy. Środki te są przeznaczone dla każdego podmiotu na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 233 154 tys. zł dzielona jest zgodnie z założonym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki województwa te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra – na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2024?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Wniosek do UP składa się na szkolenia konkretnej firmy szkoleniowej. Zapraszamy więc do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń wyjazdowych, wyboru szkolenia/szkoleń, które odpowiadają Państwa potrzebom i kontaktu z nami. Pomożemy Państwu wypełnić dokumenty, które później będziecie musieli złożyć do UP.

Jeśli chcecie zorganizować Państwo szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników w formie wewnętrznej, zapraszamy do kontaktu i przedstawienie nam swoich potrzeb szkoleniowych. Wówczas wspólnie zaplanujemy odpowiednie dla Państwa szkolenia i pomożemy przygotować niezbędne dokumenty.

Wśród priorytetów KFS 2024 są środki m.in. na:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  • >> zobacz Barometr Zawodów – sprawdź czy Twój zawód w Twoim regionie jest deficytowy (deficytowe – kolor pomarańczowy i żółty)
   • księgowi>> sprawdź
   • pracownicy ds. płac
    – proszę kliknąć w link >> sprawdź, wybrać województwo i powiat, i w wynikach sprawdzić w rozwijalnej liście na dole, z lewej strony, czy jest ta grupa: 431301 – Pracownik obsługi płacowej
   • pracownicy kadr oraz specjaliści ds. wynagrodzeń>> sprawdź
    – w wynikach sprawdzić w rozwijalnej liście na dole, z lewej strony, czy są te grupy:

    • 242307 – Specjalista do spraw kadr
    • 242310 – Specjalista do spraw wynagrodzeń
    • 4415 – Pracownicy działów kadr
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Załączniki:

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. W większości urzędów nabory KFS odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wniosek KFS należy złożyć na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

Baza Urządów Pracy

>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Wnioski – KFS szkolenia – dofinansowanie 2024

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można również wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • program kształcenia ustawicznego
 • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
 • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
 • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

KFS szkolenia – umowa

Dofinansowanie ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określa szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

Pracodawca musi zawrzeć umowę z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023, określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie pracodawca zwraca je do urzędu.

 

KFS szkolenia 2024

zapamiętaj: na-szkolenie.pl


Powyższe informacje możecie Państwo pobrać w postaci pliku .pdf.

 


Kontakt

tel.: +48 22 403 40 94

 


Zapoznaj się z ofertą KFS szkolenia – dofinansowanie 2024

Po wybraniu interesującej Państwa kategorii, będziecie mogli zapoznać się z propozycjami tematów szkoleń.

firmy - na szkolenie_KFS 2021 budżet - KFS szkoleniaKFS szkolenia wyjazdowe

 

 

 


Certyfikat Jakości

Posiadamy Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES – 550/2022)

wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:

>> zobacz certyfikat


O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa