KFS szkolenia 2022 - dofinansowanie KFS - Czas na Szkolenie

KFS szkolenia 2022 – dofinansowanie KFS

KFS szkolenia

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS?

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W Planie Funduszu Pracy na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku (dofinansowanie KFS szkolenia 2022) Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale kwoty 224 081 tys. zł  w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 224 081 tys. przeznaczonej na KFS 2022 wydzielona została kwota 2 244 tys. zł na działania i 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy. Środki te są przeznaczone dla każdego podmiotu na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 221 837 tys. zł, 80%, czyli kwota 177 470 tys. zł dzielona jest zgodnie z założonym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki województwa te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra – na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Pozostała kwota tzn. Decyzja o jej podziale 20% puli środków KFS czyli 44 367 tys. zł tworzy rezerwę KFS. i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2022?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

Załączniki:

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Baza Urządów Pracy

>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Wnioski – KFS szkolenia – dofinansowanie 2022

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można również wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • program kształcenia ustawicznego
 • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
 • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
 • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

KFS szkolenia – umowa

Dofinansowanie ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określa szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

Pracodawca musi zawrzeć umowę z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022, określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie pracodawca zwraca je do urzędu.

 

KFS szkolenia 2022

zapamiętaj: na-szkolenie.pl


Powyższe informacje możecie Państwo pobrać w postaci pliku .pdf.

>> pobierz informacje o KFS – Krajowym Funduszu Szkoleniowym 2022

Zachęcamy również do pobrania pliku z naszą ofertą szkoleniową.

>> pobierz informacje o szkoleniach


Kontakt

tel.: +48 22 403 40 94

 

e-mail: biuro@na-szkolenie.pl


Zapoznaj się z ofertą KFS szkolenia – dofinansowanie 2022

Po wybraniu interesującej Państwa kategorii, będziecie mogli zapoznać się z propozycjami tematów szkoleń.

firmy - na szkolenie_KFS 2021 budżet - KFS szkoleniaKFS szkolenia wyjazdowe

 

 

 


Certyfikat Jakości

Posiadamy Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES – 290/2019)

wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:

>> zobacz certyfikat


O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa